အစိတ်အပိုင်းများကိုနှိပ်

 • Stamping Parts 4

  အပိုင်းအစများ 4

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts 5

  အပိုင်းအစများ 5

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts 6

  အပိုင်းအစများ 6

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts 7

  ပုံနှိပ်ခြင်းအပိုင်း ၇

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts Deep Drawing 8

  အပိုင်းများနက်ရှိုင်းသောပုံဆွဲ ၈

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts 10

  ပုံနှိပ်ခြင်းအပိုင်း ၁၀

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts 9

  ပုံနှိပ်ခြင်းအပိုင်း ၉

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
 • Stamping Parts 11

  ပုံနှိပ်ခြင်းအပိုင်း ၁၁

  အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း။ ၁ ။ ဒီလိုစက်ရုံမျိုးဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဤစက်ရုံများသည်အဓိကအားဖြင့်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ 2. မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုသည်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံများနှင့်အချို့သောလွတ်လပ်သောပုံနှိပ်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မော်တော်ကားဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောစက်ရုံများအနည်းငယ်ရှိသည်။
12 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၂